Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie

realizowała następujące projekty:

"Moja przyszłość" 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

którego realizacja przypada na lata 2014-2015 przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 Termin realizacji projektu: 01.09.2014 - 27.06.2015

 

W ramach w/w projektu uczniowie  klas I-VI biorą  udział w zajęciach dodatkowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia       z zakresu: 

- bloku języków obcych tj. języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego 

- bloku zajęć matematyczno - przyrodnicznych 

- doradztwa zawodowego 

 

W planach jest również zorganizowanie wycieczek. W I semestze uczniowie wybrali się do Płocka, do Teatru Dramatycznego, uczestniczyli w zajęciach z języków obcych w profesjonalnej szkole językowej, brali udzial w warsztatach edukacyjnych w Muzeum. W II semestrze odwiedzą Planetarium w Toruniu. 

 

 

 

 

 

 

 

" Akademia Malucha - lepszy start w przyszłość" 

 

W ramach w/w projektu uczniowie  klas I-III brały  udział w zajęciach dodatkowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. 

- czytania i pisania dla dzieci zagrożonych dysleksją 

- matematyki 

- języka angielskiego

- muzyczno - rytmicznych

- informatycznych 

- specjalistycznych z terapii logopedycznej 

 

 Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL.

 

Cel projektu:

 •  Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostepności do edukacji
 • Wzrost dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych 
 • Podtrzymanie równowagi uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z płci

 Termin realizacji: 01.09.2013 - 31.08.2014

 

 

 

"Wyrównywanie szans edukacyjnych szansą

na lepsze jutro" 

 

 Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL.

 

Termin realizacji: 01.09.2010 - 31.08.2013

Cel projektu:

 •  Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostepności do edukacji;
   
 • Wzrost dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych;
 • Podtrzymanie równowagi uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z płci.

W ramach w/w projektu uczniowie  klas I-III  brali  udział w zajęciach dodatkowych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. 

- z  języka angielskiego

- muzyczno - rytmicznych

- informatycznych 

- logopedycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dziecięca Akademia Przyszłości"

 

          W roku szkolnym 2012/2013 realizowany  był projekt edukacyjny pt. "Dziecięca akademia przyszłości". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Główne przesłanie projektu to podniesienie efektywności kształcenia i wychowania poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
          Celem zaplanowanych działań dydaktycznych było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zajęcia pozalekcyjne i rozszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej.   
          Adresatami projektu byli  przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które mogą stać się w przyszłości przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu nauki.
             Realizacja projektu obejmujmowała 200 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów         z klas I-VI. Każdy uczeń zobowiązany był do udziału we wszystkich zajęciach.
        Blok zajęć dodatkowych, obejmujmował  pięć obszarów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:
 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT, technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
 • 4 godziny zajęć z języka angielskiego,
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
          Realizacja przygotowanego programu zajęć pozalekcyjnych aktywnie wypełniła  czas wolny jak również  angażowała zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców  a ponadto wyrabiała  motywację do wysiłku umysłowego i ruchowego. Istotną cechą  zajęć było twórcze   i kreatywne podejście do metod i form pracy z grupą.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

        

 


            "Z Małej Szkoły w Wielki Świat"

 

Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" realizowała  Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider)

z partnerami:

Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala

• Fundacją Partnerstwo dla Środowiska

• Fundacją Civis Polonus

• Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

Finansowanie

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

Zasięg

W programie brały  udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - po 12-13 Małych Szkół z każdego województwa, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów).

Czas

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i trwał  do końca października 2013 r. Działania w szkołach były prowadzone od czerwca 2010 r. do września 2013 r., również w czasie wakacji.

Adresaci

Bezpośrednim beneficjentem projektu byli uczniowie klas I– VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań w projekcie są również dyrektorzy             i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Cel ogólny

Wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

*kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;

*kompetencji społecznych i obywatelskich;

*umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe

-przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;

-wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego;

-wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji;

- zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;

-utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;

-wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez -wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.